logo-back.jpg
Opcje zaawansowane
EN PL
1
2
3
4
5
Konkurs ofert 2017
2016-12-30   Teatr Zdrojowy Centrum Kultury i Promocji

                                                               Polanica-Zdrój,  30 grudnia 2016r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

 

 

Burmistrz Miasta Polanicy-Zdroju

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

przez organizacje pozarządowe w 2017 roku, z zakresu:

 

 

 I. Wspierania i upowszechniania Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

1.      Rodzaj zadania - zadanie z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz         współdziałanie ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

2.   Formy realizacji zadania:

➢    wystawy fotografii i malarstwa,

➢    współpraca z miastami partnerskimi,

➢    publikacje i wydawnictwa,

➢    rozwijanie, dokumentowanie życia społecznego, kulturalnego i artystycznego,

➢    konferencje, seminaria, sesje naukowe,

➢    konkursy oraz inne formy działalności mające na celu promocję miasta,

➢    podtrzymywanie tradycji narodowych

3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formach określonych w pkt I. 2, w 2017 roku - 40.000,00 zł.

4.   W roku 2016 na realizację zadań tego rodzaju przekazano organizacjom pozarządowym kwotę 35.000,00 zł.

 

II. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

1.      Rodzaj zadania - propagowanie i rozwijanie rożnych form kultury fizycznej, sportu i rekreacji;

2. Formy realizacji zadania:

➢    prowadzenie wszelkich form aktywności fizycznej, zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego,

➢    prowadzenie sekcji sportowych zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego,

➢    zakup sprzętu sportowego,

➢    organizowanie imprez sportowych (miejskich i międzyszkolnych),

➢    uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym różnych szczebli.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formach określonych w pkt II. 2, w 2017 roku - 115.000,00 zł

4.. W roku 2016 na realizację zadali tego rodzaju przekazano organizacjom pozarządowym. kwotę 115.000,00 zł.

 

III.   Zasady przyznawania dotacji.

1. Powierzenie wykonania ww. zadań lub wsparcie ich realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1118 z późn. zm.)  i innych szczegółowych przepisów. 
2. Burmistrz przyznaje zarządzeniem dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie. 
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę; 
4. Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostanę ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

IV.    Termin i warunki realizacji zadania.

 1Realizacja zadania od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie później niż do 31 grudnia 2017 roku.

2.   Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz  obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.

 

 V.     Termin składania ofert.


1. Oferty należy składać do dnia 23 stycznia 2017 r. do godz. 15:30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego przy  ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „ Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017r.” lub  „ Otwarty konkurs ofert na realizację zadania  publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017r.”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Sekretariatu.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. W dniu 25 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju, w sali narad na I piętrze, pok. nr l4 o godz. 10.00 odbędzie się otwarcie ofert.

3. Wzór oferty stanowi zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w  sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300):


 VI.     Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.


1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 7 dni, licząc od ostatniego dnia składania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty  ubiegające się o dotację.
2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty. 
3. W celu zaopiniowania złożonych ofert Burmistrz Miasta powołuje Komisję Konkursową.  W skład komisji wchodzą wytypowani Pracownicy Urzędu Miejskiego, oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie. Komisja obraduje w składzie co najmniej 3-osobowym. Członkowie Komisji spośród siebie wybierają Przewodniczącego.

Komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert najlepiej służących realizacji zadania i przedstawia Burmistrzowi protokół  z tej oceny. 

4. Wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków finansowych dokonuje Burmistrz  Miasta. Ogłoszenie wyniku konkursu stanowi podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie ustalonym w umowie. 

5. Wybór ofert stanowiących formę realizacji w/w zadań nastąpi w oparciu o określone kryteria w art. 15 ust. l wymienionej na wstępie ustawy:

➢    celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg,  zgodność z polityką Gminy oraz  niniejszym ogłoszeniem,

➢    posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,

➢    zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,

➢    osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,

➢    ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczbę i tradycje,

➢    pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektów samorządu gminnego, powiatowego lub administracji rządowej oraz innych partnerów publicznych i prywatnych,

➢    posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,

➢    rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, a także z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi,

➢    rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu Gminy.

VII.      Postanowienia końcowe.

1. trakcie wykonywania zadania zleconego, jak i po jego realizacji Burmistrz lub wyznaczeni przez niego pracownicy mogą dokonywać okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności. 

2. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją

3. Sprawozdanie z realizacji i zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

 

Szczegółowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udziela się w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju (tel. 74 8680 620,  748 680 642).

Pobierz
PDF
Drukuj
stronę
Zgłoś
nieścisłość
Powrót
noclegi.png
inwestor.png
baner_mapa.png
mobis.png