logo-back.jpg
Opcje zaawansowane
EN PL
1
2
3
4
5
konkurs ofert 2016
2015-12-30   Teatr Zdrojowy Centrum Kultury i Promocji

 

O G Ł O S Z E N I E

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)


Burmistrz Miasta Polanicy-Zdroju

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe w 2016 roku, z zakresu:

 

I. Wspierania i upowszechniania Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Rodzaj zadania - zadanie z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz współdziałanie ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
2. Formy realizacji zadania:
wystawy fotografii i malarstwa,
współpraca z miastami partnerskimi,
publikacje i wydawnictwa,
rozwijanie, dokumentowanie życia społecznego, kulturalnego i artystycznego,
konferencje, seminaria, sesje naukowe,
konkursy oraz inne formy działalności mające na celu promocję miasta,
podtrzymywanie tradycji narodowej.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formach określonych w pkt I. 2, w 2016 roku - 35.000,00 zł.
4. W roku 2015 na realizację zadań tego rodzaju przekazano organizacjom
pozarządowym kwotę 35.000,00 zł.


II. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Rodzaj zadania - propagowanie i rozwijanie rożnych form kultury fizycznej, sportu
i rekreacji;
2. Formy realizacji zadania:
prowadzenie wszelkich form aktywności fizycznej, zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego,
prowadzenie sekcji sportowych zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego,
zakup sprzętu sportowego,
organizowanie imprez sportowych (miejskich i międzyszkolnych),
uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym różnych szczebli.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formach
określonych w pkt II. 2, w 2016 roku - 115.000,00 zł
4. W roku 2015 na realizację zadali tego rodzaju przekazano organizacjom
pozarządowym. kwotę 115.000,00 zł.


III. Zasady przyznawania dotacji.

1. Powierzenie wykonania ww. zadań lub wsparcie ich realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1118 z późn. zm.) i innych szczegółowych przepisów.
2. Burmistrz przyznaje zarządzeniem dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę;
4. Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostanę ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.


IV. Termin i warunki realizacji zadania.

Realizacja zadania od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie później niż do 31 grudnia 2016 roku.
2. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie
z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami,
w zakresie opisanym w ofertach.


V. Termin składania ofert.

l. Oferty należy składać do dnia 21 stycznia 2016 r. do godz. 15:30 w Sekretariacie
Urzędu Miejskiego przy ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój,
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego” lub „ Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Sekretariatu.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. W dniu 25 stycznia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju, w sali narad
na I piętrze, pok. nr l4 o godz. 10.00 odbędzie się otwarcie ofert.
3. Wzór oferty stanowi zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji
zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2O11 r. Nr 6, poz. 25
z późn. zm.);

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 7 dni,
licząc od ostatniego dnia składania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne
wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.
2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego
wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. W celu zaopiniowania złożonych ofert Burmistrz Miasta powołuje Komisję
Konkursową. W skład komisji wchodzą wytypowani Pracownicy Urzędu
Miejskiego, oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, z wyłączeniem
osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie. Komisja obraduje
w składzie co najmniej 3-osobowym.
Komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert najlepiej służących realizacji zadania
i przedstawia Burmistrzowi protokół z tej oceny.
4. Wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków finansowych dokonuje
Burmistrz Miasta. Ogłoszenie wyniku konkursu stanowi podstawą do zawarcia
umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie ustalonym
w umowie.
5. Wybór ofert stanowiących formę realizacji w/w zadań nastąpi w oparciu
o określone kryteria w art. 15 ust. l wymienionej na wstępie ustawy:
celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z polityką Gminy oraz niniejszym
ogłoszeniem,
posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego,
ekonomicznego i rzeczowego,
zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego
projektu,
ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczbę i tradycje,
pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektów samorządu gminnego,
powiatowego lub administracji rządowej oraz innych partnerów publicznych
i prywatnych,
posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa
lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego
zadania,
rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej
dotacji, a także z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi,
rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych
z budżetu Gminy.


VII. Postanowienia końcowe.

W trakcie wykonywania zadania zleconego, jak i po jego realizacji Burmistrz lub wyznaczeni przez niego pracownicy mogą dokonywać okresowej kontroli
wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności.
dokumentację związaną z jego realizacją.
Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką
dokumentację związaną z jego realizacją
Sprawozdanie z realizacji i zadania publicznego, określonego w umowie należy
sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.


Szczegółowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udziela się
w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju (tel. 74 8680 620, 748 680 642).

 

 

Pobierz
PDF
Drukuj
stronę
Zgłoś
nieścisłość
Powrót
noclegi.png
inwestor.png
baner_mapa.png
mobis.png