logo-back.jpg
Opcje zaawansowane
banner www.jpg
EN PL
1
2
3
4
5
Natura
2014-05-12   

Roślinność i zwierzęta:

Stoki gór otaczających Polanicę (czyli Gór Stołowych i Gór Bystrzyckich) porasta las dolnoreglowy. Dominuje tu świerk, ale ostatnio wprowadzane się inne gatunki drzew, w celu urozmaicenia składu lasów: buki, jawory, jodły, jarzębiny i modrzewie. Sosna porasta stosunkowo jałowe gleby wytworzone na piaskowcach i marglach (z których zbudowane są całe Góry Stołowe) – m. in. Szczytnik, Piekielna Góra. Z kolei na Wzgórzu Marii dosyć często występuje również brzoza. Stoki Gór Bystrzyckich (m. in. Wolarz i okolice) porasta w większości monokultura świerka. Lasy świerkowe generalnie dominują w całych Sudetach – zostały bowiem zasadzone po intensywnym wyrębie lasów, po XVIII wieku, czyli po czasie największego zapotrzebowania na surowiec drzewny (wykorzystywany głównie przez liczne huty „górskie”, jakie powstały w tym czasie na terenie praktycznie całych Sudetów).

 

Na podmokłych terenach Sokołówki oraz na pograniczu Polanicy i Bukowej dosyć licznie występuje olcha szara. Na łąkach i śródleśnych polanach pełnik europejski zwany różą kłodzką. Na tych samych stanowiskach zakwita zimowit jesienny. Bogaty zespól florystyczny występuje na łące przy granicy Bukowej i Piekielnej Góry (wsi). Rośnie tu ciemierzyca zielona, ostrożeń łąkowy i warzywny, rdest wężownik, goryczka orzęsiona i oset dziewięćsil bezłodygowy, Na łąkach Sokołówki oraz koło Pokrzywna rosną różne odmiany storczyka. Na łąkach całego obszaru występuj ą różne odmiany dzwonków, przebiśniegów, pierwiosnków, a w lasach konwalia majowa i konwalia dwulistna.

 

W centrum uzdrowiska rozciąga się Park Zdrojowy, przechodzący w park leśny. W 1991 roku został on wpisany do rejestru zabytków. Rosnące tu skupisko rododendronów o pow. 04 ha jak i liczne drzewa znajdujące się w mieście, zaliczane są do pomników przyrody. Występują też magnolie, sumaki octowce i piwonie krzewiaste.

 

Park Leśny zlokalizowany jest w centralnej części Polanicy-Zdrój, na działkach nr 239/3, 256, 236, 239/2 obręb Stary Zdrój. Południową granicę Parku Leśnego wyznacza ulica Bolesława Chrobrego, natomiast wschodnią – ulica Cicha. Od strony północnej park graniczy z terenem ośrodka wypoczynkowego. Obszar Parku położony jest w sąsiedztwie Parku Zdrojowego.

 

Na terenie Parku Leśnego w Polanicy-Zdroju zlokalizowano ścieżkę edukacji ekologicznej. Zadanie pn. „Budowa ścieżek edukacji ekologicznej na terenie Parku Leśnego w Polanicy-Zdroju” współfinansowane było przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, w ramach działania 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna.

 

Realizacja celów edukacji związana jest z zagospodarowaniem parku, szczególnie w zakresie zieleni i dotyczy:

- rozwijania zainteresowań przyrodą, jej różnorodnością, bogactwem i pięknem;

- poznania wybranych zbiorowisk roślinnych Polski charakterystycznych dla terenów Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem flory Kotliny Kłodzkiej;

- poznania wybranych gatunków roślin objętych ochroną prawną w Polsce;

- poznania czynników powodujących zagrożenia gatunków roślin;

- poznania i zrozumienia zależności świata roślin i świata zwierząt;

- poznania funkcji roślin w środowisku;

- opanowania umiejętności analizowania budowy wybranych grup roślin (rośliny zielne, drzewiaste);

- zdobycia umiejętności opisywania zjawisk zachodzących w przyrodzie;

- kształtowania wrażliwości i prawidłowych postaw w odniesieniu do środowiska przyrodniczego;

- wyrabiania poczucia odpowiedzialności za środowisko.

 

Treści programowe ścieżki edukacji ekologicznej na terenie Parku Leśnego w Polanicy-Zdroju to:

- przegląd wybranych gatunków roślin drzewiastych i zielnych – chronionych i zagrożonych;

- wartości biocenotyczne roślin drzewiastych i zielnych;

- cechy charakterystyczne i klasyfikacja świata roślin:

podział na grupy systematyczne,

rośliny zielne,

rośliny drzewiaste;

- właściwości plastyczne roślin (zmienność sezonowa);

- formy ochrony przyrody / podstawowe pojęcia.

 

NATURA 2000 -OBSZAR CHRONIONY W POLANICY - ZDROJU

Piekielna Dolina koło Polanicy

Kod obszaru: PLH020010

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny: kontynentalny

Powierzchnia:142,5 ha

Status formalny: obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar położony w Kotlinie Kłodzkiej na wysokości 395 - 500m npm. Przełomowa dolina rzeki Bystrzycy Dusznickiej wcinająca się pomiędzy Piekielną Górę na północy (Góry Stołowe) i na południu masyw Wolarza (Góry Bystrzyckie). Rzeka płynie krętym, kamienistym korytem, a strome stoki doliny sięgają tu ponad 200 m. Na stromych stokach w pobliżu Polanicy rośnie m.in. cenny fragment lasu klonowo-lipowego, naskalne lasy sosnowe, z bardzo nisko występującą populacją brzozy omszonej (odmiana karpacka). Lasy iglaste zajmują 97% powierzchni obszaru. W rzece występuje duża populacja głowacza białopłetwego, a w nadrzecznych turzycowiskach - cenny gatunek mszaka sierpowiec błyszczący.

Opis turystyczny:

Obszar położony koło Polanicy Zdroju. W Polanicy Zdroju stacja PKP do której dogodny dojazd z Kłodzka. Przez obszar przechodzi rzadko używana droga z Polanicy do Szczytnej oraz malownicza linia kolejowa z wieloma mostami. W Polanicy Zdroju liczne możliwości noclegu. Na obszarze możliwość uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Atrakcją turystyczną są też sąsiednie obszary NATURA 2000: Góry Stołowe oraz Torfowisko pod Zieleńcem.

 

 

 

Pobierz
PDF
Drukuj
stronę
Zgłoś
nieścisłość
Powrót
noclegi.png
inwestor.png
baner_mapa.png
mobis.png