logo-back.jpg
Opcje zaawansowane
EN PL
Z Kalendarium wydarzeń
Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
mapa
ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
57-320 Polanica-Zdrój
748680600
Fax:
74 8681046
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
2017.10.04   ma-bpm    Liczba zdjęć: 28
Konkurs ofert NGO 2018
2018-01-15  Teatr Zdrojowy Centrum Kultury i Promocji  Ilość wyświetleń:  3239

Polanica-Zdrój, 10 stycznia 2018r.

  

O G Ł O S Z E N I E

 

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

 

Burmistrz Miasta Polanicy-Zdroju

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

przez organizacje pozarządowe w 2018 roku, z zakresu:

 

 I. Wspierania i upowszechniania Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 1. Rodzaj zadania - zadanie z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz współdziałanie ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

2. Formy realizacji zadania:

➢ wystawy fotografii i malarstwa,

➢ współpraca z miastami partnerskimi,

➢ publikacje i wydawnictwa,

➢ rozwijanie, dokumentowanie życia społecznego, kulturalnego i artystycznego,

➢ konferencje, seminaria, sesje naukowe,

➢ konkursy oraz inne formy działalności mające na celu promocję miasta,

➢ podtrzymywanie tradycji narodowej.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formach określonych w pkt I. 2, w 2018 roku - 50.000,00 zł.

4. W roku 2017 na realizację zadań tego rodzaju przekazano organizacjom pozarządowym kwotę 40.000,00 zł.

 

 II. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 1. Rodzaj zadania - propagowanie i rozwijanie rożnych form kultury fizycznej, sportu i rekreacji;

2. Formy realizacji zadania:

➢ prowadzenie wszelkich form aktywności fizycznej, zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego,

➢ prowadzenie sekcji sportowych zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego,

➢ zakup sprzętu sportowego,

➢ organizowanie imprez sportowych (miejskich i międzyszkolnych),

➢ uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym różnych szczebli.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formach określonych w pkt II. 2, w 2018 roku - 130.000,00 zł

4. W roku 2017 na realizację zadali tego rodzaju przekazano organizacjom pozarządowym. kwotę 115.000,00 zł.

 

 III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Powierzenie wykonania ww. zadań lub wsparcie ich realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1817 z późn. zm.) i innych szczegółowych przepisów.

2. Burmistrz przyznaje zarządzeniem dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie.

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę;

4. Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostanę ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Realizacja zadania od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie później niż do 31 grudnia 2018 roku.

2. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.

  

V. Termin składania ofert.

l. Oferty należy składać do dnia 2 lutego 2018 r. do godz. 15:30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018r.” lub „ Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018r.”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Sekretariatu.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. W dniu 06 lutego 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju, w sali narad na I piętrze, pok. nr l4 o godz. 10.00 odbędzie się otwarcie ofert.

3. Wzór oferty stanowi zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. Z 2016r. poz. 1300):

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 7 dni, licząc od ostatniego dnia składania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.

2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. W celu zaopiniowania złożonych ofert Burmistrz Miasta powołuje Komisję Konkursową. W skład komisji wchodzą wytypowani Pracownicy Urzędu Miejskiego, oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie. Komisja obraduje w składzie co najmniej 3-osobowym. Członkowie Komisji spośród siebie wybierają Przewodniczącego. Komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert najlepiej służących realizacji zadania i przedstawia Burmistrzowi protokół z tej oceny.

4. Wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków finansowych dokonuje Burmistrz Miasta. Ogłoszenie wyniku konkursu stanowi podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie ustalonym w umowie.

5. Wybór ofert stanowiących formę realizacji w/w zadań nastąpi w oparciu o określone kryteria w art. 15 ust. l wymienionej na wstępie ustawy:

➢ celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z polityką Gminy oraz niniejszym ogłoszeniem,

➢ posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,

➢ zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,

➢ osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,

➢ ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczbę i tradycje,

➢ pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektów samorządu gminnego, powiatowego lub administracji rządowej oraz innych partnerów publicznych i prywatnych,

➢ posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,

➢ rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, a także z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi,

➢ rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu Gminy.

VII. Postanowienia końcowe.

 

1. W trakcie wykonywania zadania zleconego, jak i po jego realizacji Burmistrz lub wyznaczeni przez niego pracownicy mogą dokonywać okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności. 

2. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją

3. Sprawozdanie z realizacji i zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

 

Szczegółowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udziela się w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju (tel. 74 8680 620, 748 680 642).

Pobierz
PDF
Drukuj
stronę
Zgłoś
nieścisłość
Powrót
noclegi.png
inwestor.png
baner_mapa.png
mobis.png