logo-back.jpg
Opcje zaawansowane
EN PL
Z Kalendarium wydarzeń
Wrzesień 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
mapa
ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
57-320 Polanica-Zdrój
748680600
Fax:
74 8681046
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
2017.10.04   ma-bpm    Liczba zdjęć: 28
Konkurs kulinarny
2018-01-08  ma-bpm  Ilość wyświetleń:  1729
grafika

 

Regulamin konkursu

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu (dalej: ,,Uczestnik”). Warunki uczestnictwa określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 2. Celem konkursu jest zachowanie tradycji kulinarnych przywiezionych przez osadników na ziemiach odzyskanych, popularyzacja dań powstałych w oparciu o dary natury Ziemi Kłodzkiej, ukazanie przemian w kuchni i kulinariach XXI w.
 1. Regulamin będzie dostępny przez czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Organizatora (teatr.polanica.pl) oraz na internetowej stronie miasta Polanica-Zdrój (polanica.pl).
 2. Organizatorem konkursu jest Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju, ul. Parkowa 2, 57-320 Polanica Zdrój, tel. 74 86 90 643

 

 1. Konkurs polega na przekazaniu Organizatorowi minimum 3 autorskich przepisów kulinarnych w jednej lub wielu kategoriach konkursowych.
 2. Kategorie konkursowe:
 3. Kuchnia osadników – przepisy przywiezione przez pierwszych osadników po II wojnie światowej
 4. Lokalna kuchnia naturalna – przepisy oparte na składnikach naturalnych występujących w regionie
 5. Kuchnia współczesna – przepisy ukazujące przemiany w kuchni i kulinariach w XXI wieku
 6. Przepisy powinny zostać przekazana organizatorowi:
 7. drogą mailową na adres: 
 8. listownie na adres Teatr Zdrojowy – Centrum kultury i Promocji, ul. Parkowa 2, 57- 320 Polanica-Zdrój
 9. osobiście do sekretariatu Teatru Zdrojowego (adres j.w.)
 10. Przepisy muszą spełniać poniższe wymagania:
 11. a) prace konkursowe muszą być zgodne z założeniami konkursu,
 12. b) przepisy muszą być recepturami autorskimi

Prace konkursowe nie spełniające wymagań określonych powyżej nie będą dopuszczone do udziału w konkursie.

 1. Do zgłoszenia należy dołączyć dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe.
 2. Przepisy należy przesłać do 31 stycznia 2018
 3. W skład jury wchodzą szefowie kuchni i kucharze z Dolnego Śląska
 4. Nagrody
  a) Umieszczenie przepisu w książce kucharskiej
  b) Nagrody rzeczowe

Ogłoszenie werdyktu Jury, prezentacja książki oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas finału projektu „Dobre jedzenie i dobra muzyka: nasz wspólny język” w czerwcu 2018 r. Dokładna data wydarzenia zostanie podana do 30 kwietnia 2018 r.

 1. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 922), zwaną dalej Ustawą. Zakres danych obejmuje informacje podane w zgłoszeniu uczestnictwa w Konkursie. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że ma prawo wglądu w treść swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu, zgodnie z Ustawą. Podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia Uczestnikowi udział w konkursie
 2. Prawa autorskie
  a) Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem Pracy Konkursowej i z chwilą jej przekazania do Organizatora udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do swoich Prac Konkursowych, nieograniczonej pod względem terytorialnym i czasowym, na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm.) w szczególności:

– w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

– prawo do wykorzystania utworu w całości lub dowolnie wybranej części;

– prawo do redakcji, adiustacji, zmiany tytułu;

– w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu,

– użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

– w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet.

 1. Jednocześnie Uczestnik zezwala Organizatorowi na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworu, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów Utworu, wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska Uczestnika, miejscowości) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, materiałach reklamowych Organizatora także na stronach internetowych Organizatora oraz na wykorzystywanie ich w celach promocyjnych Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podawania przyczyny. Uczestnicy Konkursu będą powiadamiani o tym fakcie drogą mailową.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 461).
 4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Kodeks Cywilny.
Pobierz
PDF
Drukuj
stronę
Zgłoś
nieścisłość
Powrót
noclegi.png
inwestor.png
baner_mapa.png
mobis.png